Obchodní podmínky

 

obchodní společnosti

 

 

N-N.CZ, s.r.o.

se sídlem Praha 10 – Strašnice, Pelyňková 1216/3, PSČ 100 00

IČ: 24657808

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 163938

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese /

provozovna: Za Zastávkou 373, Areál PM a.s., hala A19, 111 01 Praha 15 - Dolní Měcholupy

 

 

VYMEZENÍ POJMŮ

 

Kupující = spotřebitel nebo podnikatel. 


Kupující spotřebitel (či pouze spotřebitel) = osoba, který při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své podnikatelské činnosti (na rozdíl od prodávajícího), ani v rámci samostatného výkonu svého povolání. 

Kupující (který není spotřebitelem) = podnikatel. Za něj se považuje také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele. 

 

1.       Úvodní ustanovení

1.1.       Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti N-N.CZ, s.r.o., se sídlem Praha 10 – Strašnice, Pelyňková 1216/3, PSČ 100 00, identifikační číslo: 24657808, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 163938, (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy uzavírané mezi prodávajícím a kupujícím prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese / (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

1.2.       Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě či objednávce (dále jen také jako „kupní smlouva“). Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.3.       Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

1.4.       Prodávající je plátcem DPH.

1.5.       Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

 

2.       Uzavření kupní smlouvy

2.1.       Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

2.2.       Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Cena zboží je uvedena jako koncová, včetně daně z přidané hodnoty, avšak bez dalších poplatků. V rámci dokončení objednávky a před jejím odeslání prodávajícímu bude vždy kupujícímu zobrazena a uvedena cena i po přičtení těchto dalších poplatků (např. náklady za dodání a dopravu). Ceny zboží a další informace vztahující se ke zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

2.3.       Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

2.4.       Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

2.4.1.     objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),

2.4.2.     způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a

2.4.3.     informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).

2.5.       Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Objednat s povinností platby“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné.

2.6.       Odeslání objednávky se považuje za takový úkon kupujícího, který nepochybným způsobem identifikuje objednávané zboží, kupní cenu, osobu kupujícího, způsob úhrady kupní ceny, a je pro smluvní strany závazným návrhem kupní smlouvy. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři, seznámení se s těmito obchodními podmínkami na webové stránce a potvrzení kupujícího o tom, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil tlačítkem "Objednat s povinností platby".

2.7.       Prodávající bez zbytečného odkladu po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“). Toto potvrzení je pouze informačním vyrozuměním kupujícího o doručení jeho objednávky a nelze jej považovat za přijetí návrhu na uzavření kupní smlouvy.

2.8.       Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

2.8.1.    Prodávající si vyhrazuje právo při objednávce vyšší jak 10 000 Kč požadovat po kupujícím zálohu.

2.8.2.    U objednávek, které obsahují zboží na objednávku, především se jedná o zboží s delší dodací lhůtou více jak 30 dnů, bude na toto kupující upozorněn a prodávající bude požadovat souhlas s delší dodací lhůtou.

2.8.3.    U objednávek, které obsahují zboží na objednávku, především se jedná o zboží s delší dodací lhůtou více jak 30 dnů, nebo u zboží, které se vyrábí čistě pro konkrétního zákazníka (jiné provedení, látka, odstín, viz varianty na stránkách), máme možnost požadovat zálohu ve výši 30% z ceny objednávky.

2.9.       Návrh kupní smlouvy ve formě objednávky má platnost 30 dnů.

2.10.   Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká okamžikem vyrozumění kupujícího, že jím objednané zboží je připraveno k odeslání kupujícímu, jež je prodávajícím zasláno elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

2.11.   Doručená objednávka kupujícího se považuje za nepřijatou a odmítnou, jestliže:

        -              prodávající vyrozumí kupujícího, že objednané zboží nelze dodat;

        -              prodávající nepotvrdí kupujícímu přijetí objednávky ve lhůtě dle bodu 2.9.

        -              objednané zboží je možno dodat, avšak v mezidobí došlo ke změně podmínek dodávky tohoto zboží (např. je možnost dodat v jiné ceně, kvalitě či provedení), je prodávající oprávněn vyrozumět kupujícího o této skutečnosti a požádat ho o vyjádření, zda má zájem o dodání zboží za takto změněných podmínek.

2.12.   Pokud kupující vyrozumí prodávajícího ve lhůtě 2 dnů od přijetí pozměněné nabídky dle bodu 2.11, že má o tuto nabídku zájem, považuje se takové vyrozumění za objednávku kupujícího a postupuje se shodně jako v případě nové objednávky. Marné uplynutí lhůty dle tohoto bodu se považuje za zrušení objednávky s kupujícím, pokud se následně prodávající s kupujícím nedohodnou jinak.

2.13.   Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

2.14.   Pokud je objednávka na firmu (uvedené IČ), objednávku nelze stornovat ani odmítnout převzetím.

 

3.       Cena zboží a Platební podmínky

3.1.       Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

-          v hotovosti nebo kartou v provozovně prodávajícího;

-          bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 2900672696/2010 vedený u společnosti Fio banky a.s. (dále jen „účet prodávajícího“);

-          prostřednictvím splátkového prodeje využitím služeb společnosti COFIDIS s.r.o.;

-          prostřednictvím Raiffeisenbank a.s. s posunutou platbou po doručení PlatímPak

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

3.2.       Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

3.3.       Pokud kupující zvolí jako způsob úhrady bezhotovostní převod na účet prodávajícího, vystaví prodávající kupujícímu po obdržení objednávky zálohovou fakturu na plnou výši kupní ceny včetně příslušných poplatků a nákladů, kterou kupujícímu odešle v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

3.4.       Po obdržení zálohové faktury kupující uhradí fakturovanou částku na účet prodávajícího ve lhůtě splatnosti uvedené na faktuře. Nebude-li fakturovaná částka dle této faktury připsána na účet prodávajícího ve lhůtě její splatnosti, má prodávající právo od kupní smlouvy odstoupit. Zboží bude připraveno k expedici teprve poté, co dojde k uhrazení zálohové faktury.

3.5.       Veškeré poplatky a náklady spojené s převodem finančních prostředků hradí kupující. To neplatí v případech, kdy ke zrušení kupní smlouvu došlo kvůli okolnostem na straně prodávajícího nebo při vrácení finančních prostředků zpět kupujícímu spotřebiteli v důsledku jeho odstoupení od smlouvy.

3.6.       V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

3.7.       Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 2.8), požadovat uhrazení celé kupní ceny nebo její části ještě před odesláním zboží kupujícímu.Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

3.8.       Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

3.9.     Provozovatel si vyhrazuje právo na opravu ceny zboží před odesláním zboží, zjistí-li, že bylo zboží nabízeno za chybnou cenu. V takovém případě musí zákazníka o správné ceně informovat a ten musí s úpravou ceny souhlasit. V opačném případě nedojde k uzavření kupní smlouvy a objednávka bude provozovatelem stornována.

3.10.     Zboží, které je označeno dostupností „ihned k odběru“ a v závorce za touto dostupností je přesný počet kusů, tak to znamená, že se jedná o výprodejové zboží, které je cenově zvýhodněné. Cenové zvýhodnění se vztahuje pouze na počet kusů uvedeného v závorce za dostupností „ihned k odběru“. Na další kusy se vztahuje standardní cena a nelze další kusy, které nejsou ve výprodeji, požadovat cenu výprodejovou, tedy sníženou.

3.11.   Platební metoda PlatímPak je poskytována společností Raiffeisenbank a.s., Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4, IČO 49240901, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 2051 („Banka“). Platební metoda spočívá v uhrazení kupní ceny Zboží a případných nákladů na pojištění, dopravu Zboží tak, že Banka poskytne pro tento účel na základě Smlouvy o poskytnutí služby PlatímPak odloženou platbu a finanční prostředky převede přímo na účet Obchodníka. V případě, že Zákazník využije službu PlatímPak nabízenou Obchodníkem a poskytovanou Bankou, je Zákazník povinen odloženou platbu ve výši kupní ceny Zboží a případných nákladů na pojištění, dopravu Zboží uhradit Bance ve lhůtě splatnosti v souladu s Obchodními podmínkami služby PlatímPak. Zákazník uzavírá s Bankou Smlouvu o poskytnutí služby PlatímPak, přičemž nedílnou součástí této Smlouvy jsou Obchodní podmínky služby PlatímPak. Volbou služby PlatímPak Zákazník vyjadřuje souhlas s Obchodními podmínkami služby PlatímPak. Zákazník bere na vědomí, že Banka zpracovává jeho osobní údaje způsobem popsaným v Memorandu o zpracování osobních údajů Klientů banky, jehož aktuální verze se nachází na www.rb.cz.

 

4.       Odstoupení od kupní smlouvy

4.1.       Kupující spotřebitel bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy:

4.1.1.     o dodávce zboží, jehož cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,

4.1.2.     o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího spotřebitele nebo pro jeho osobu

4.1.3.     o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,

4.1.4.      o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které kupující spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit jako např. matrace,

4.1.5.      o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal,

4.1.6.     o dodávce novin, periodik nebo časopisů,

4.1.7.     o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem kupujícího spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a prodávající před uzavřením smlouvy sdělil kupujícímu, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy.

4.2.       U smluv uzavřených distančním způsobem (na dálku) může kupující spotřebitel odstoupit od smlouvy do 14  dnů od převzetí zboží nebo poslední části dodávky, a to bez ohledu na způsob převzetí zboží či provedení platby dle zákonného ustanovení Občanského zákoníku (§ 1829 a násl.). Uvedená lhůta je určena k tomu, aby se kupující spotřebitel v přiměřeném rozsahu seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží. Kupující spotřebitel je oprávněn od smlouvy odstoupit i kdykoliv před dodáním zboží. Odstoupení od smlouvy kupující spotřebitel prodávajícímu zašle nebo předá ve 14  denní lhůtě. Kupující spotřebitel nemusí uvádět důvod, pro který od smlouvy odstupuje.

4.3.       Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující spotřebitel využít Formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek. Pro doručování odstoupení od smlouvy platí ustanovení čl. 11 těchto obchodních podmínek.

4.4.       Prodávající je povinen kupujícímu spotřebiteli vrátit částku plně odpovídající ceně zboží do 14 dnů od odstoupení od smlouvy. Nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy je kupující spotřebitel povinen prodávajícímu zaslat nebo předat zakoupené zboží.  Zboží by mělo být vráceno prodávajícímu kompletní, a nesmělo by jevit známky opotřebení či poškození. Pokud zboží není kompletní nebo nese známky používání či poškození, je možné vrácenou částku ponížit o částku nutnou pro uvedení zboží zpět do původního stavu. Náklady na vrácení zboží nese kupující spotřebitel. 

4.5.       Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího spotřebitele na vrácení kupní ceny.

4.6.       Kupující spotřebitel by měl vrátit prodávajícímu zboží čisté a se všemi součástmi a příslušenstvím, které byly součástí koupě. V případě, že tyto podmínky nebudou kupujícím splněny, je prodávající oprávněn jednostranně započíst náklady vynaložené k uvedení zboží do původního stavu proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

4.7.       Prodávající je oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím spotřebitelem již při vrácení zboží kupujícím spotřebitelem či jiným způsobem, pokud s tím kupující spotřebitel bude souhlasit. Odstoupí-li kupující spotřebitel od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu spotřebiteli dříve, než mu kupující spotřebitel zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

4.8.       Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

4.9.       Prodávající (společnost N-N.CZ) neumožňuje kupujícímu podnikateli (firma - IČ v objednávce) vrátit zboží do 14 dnů. 

4.10.     Objednávku realizovanou kupujícím spotřebitelem (firma – IČ v objednávce) lze stornovat za poplatek ve výši 30% z ceny objednávky, za vzniklé náklady naší společnosti.

4.11.     Pokud se kupující spotřebitel rozhodne vrátit zboží do 14 dnů, ze zákona připadá platba za dopravu odesílateli. 

4.12.     Vrácení zboží do 30 dnů.

4.12.1.  V našem internetovém obchodě Vikio.cz nabízíme možnost kupujícímu spotřebiteli vrátit zboží až do 30 dnů od zakoupení zboží bez udání důvodu. Vyhrazujeme si však právo zamítnout tento požadavek v případě, že nebude vrácený výrobek odpovídat stavu v době koupě (originální obal1), kompletní příslušenství a návody2), bez známek používání3), bez poškození4) a zboží nesmí být již smontováno a poté demontováno5)). Pokud tyto podmínky splníte, můžete do 30 dnů odstoupit od kupní smlouvy. Tato možnost se nevztahuje pro kupujícího podnikatele (v objednávce uvedeno IČO).

4.12.2.  Ze zákona má kupující spotřebitel právo na odstoupení od kupní smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Podmínky odstoupení od kupní smlouvy v zákonné lhůtě se řídí zákonnými ustanoveními Občanského zákoníku (§ 1829 a násl.), popřípadě obchodními podmínkami našeho internetového obchodu.

4.12.3.  Zjistíte-li kupující spotřebitel až později, že vám zakoupený výrobek nevyhovuje, může ho vrátit ještě i v 15. - 30. den od jeho převzetí. Zboží však musí být nerozbalené1) a v originálním obale1) + nesmí být použité3).V případě, že zboží nebude splňovat výše uvedená doporučení, vystavuje se riziku, že budou účtovány náklady na uvedení výrobku do původního stavu. Peníze budou vráceny bez zbytečných odkladů na váš účet, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy.

4.12.4   Lhůta pro odstoupení od smlouvy trvá 30 kalendářních dnů, nikoliv pracovních, a začíná běžet následující kalendářní den po převzetí zboží kupujícím spotřebitelem (např. převezme-li si zákazník zboží v pátek, doba pro vrácení zboží se počítá od soboty včetně).

4.12.5.  Končí-li lhůta o víkendu nebo ve svátek, jako poslední den lhůty je brán nejbližší následující pracovní den.

4.12.6.  Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodejci doručeno nejpozději v poslední den 14/30 denní lhůty. Nestačí jej v tento den pouze odeslat.

4.12.7.  K výrobku doporučujeme přiložit kopii prodejního dokladu (fakturu) a vyplněný formulář pro vrácení zboží (formulář). Přiložené dokumenty usnadní identifikaci výrobku a pomohou k rychlému vyřízení vašeho požadavku.

4.12.8.  Výrobek doporučujeme řádně zabalit, aby nedošlo k poškození při přepravě.

4.12.9.  Zboží neposílejte na dobírku.

4.13.     Podmínky pro vrácení zboží do 30 dnů.

4.13.1. Zboží neobsahuje originální obal = vyhrazujeme si právo naúčtovat si náklady ve výši 10 % - 20 % z ceny zboží.

4.13.2. Zboží jeví známky používání = ať už se jedná o poškrábání, opotřebení či jiné viditelné známky užívání produktu, vyhrazujeme si právo naúčtovat si náklady ve výši 10 % - 30 % z ceny zboží.

 4.13.3. Zboží bylo montované a demontované = v takovém to případě nelze zboží vrátit. V případě, že kupující spotřebitel trvá na tom, že chce zakoupené zboží vrátit, pak si vyhrazujeme právo naúčtovat náklady ve výši až 70 % (jedná se vždy o individuální případ) z ceny zboží.

 4.13.4. Zboží jeví známky poškození, ušpinění či obsahuje jinou závadu = ať už bylo zboží poškozeno při přepravě, špatnou manipulací, špatné skladování, aj., pak si vyhrazujeme právo naúčtovat náklady ve výši 20 – 80 % z ceny zboží.

 4.13.5. Montované a demontované zboží – zboží nelze vrátit v případě, že jej zákazník již smontoval a
chce jej vrátit. Není možné zboží vrátit, pokud bylo smontováno a poté demontováno. Pokud by zákazník i přesto chtěl zboží vrátit, vyhrazujeme si právo naúčtovat zákazníkovi náklady (jedná se vždy o individuální případ) potřebné k uvedení zboží do původního stavu.

 4.13.5. Chybí kompletní příslušenství a montážní návod = pak si vyhrazujeme právo naúčtovat náklady ve výši 5 % - 20 % z ceny zboží.

 4.13.6. Možnost vrácení v 15. - 30. den od jeho převzetí se nemusí vztahovat na veškerý sortiment.
Jedná se především o zboží, které je na objednávku nebo upraveno na přání zákazníka.

 4.13.7. Prodávající si vyhrazuje právo na úpravu výše uvedených podmínek bez předchozího upozornění.

 

5.       Přeprava a dodání zboží

5.1.       Standardní doba doručení je 3 – 5 pracovních dní od potvrzení přijetí objednávky prodávajícím. Doba doručení se může lišit dle aktuální dostupnosti zboží na meziskladu. O případných prodlevách bude kupující vždy prodávajícím informován.

V období od 1.11. do 31.1. následujícího roku je omezena výroba zboží s čímž se prodlouží i doba dodání zboží. V tomto období tak nelze garantovat termíny dodání především u zboží, které je na objednávku.

5.2.       V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

5.3.       Prodávající je podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, kupující přebírá zboží při dodání. Pokud kupující zboží nepřevezme, je prodávající oprávněn po něm vyžadovat náklady spojené s dodáním a balením zásilky. 

5.3.1.    Podle § 2159 odst. 1 občanského zákoníku má kupující povinnost převzít věc a to od okamžiku odeslání prodávajícím. Podle § 2913 je kupující, který se dopustil porušení smlouvy (v rozporu s obchodními podmínkami nepřevzal zboží), povinen prodávajícímu uhradit škodu vzniklou takovým porušením.

5.4.       V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je prodávající oprávněn od kupujícího vyžadovat náhradu nákladů spojených s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

5.5.       Řidič přepravní společnosti pomáhá se složením zboží z automobilu před Vaším domem. 

5.6.       Při převzetí zboží od přepravce je vhodné, aby kupující zkontroloval neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky, nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

5.7.       Podepsáním dokladu o převzetí kupující spotřebitel stvrzuje, že zásilku obdržel nikoliv s mechanicky poškozeným obalem. Jestliže při následném otevření obalu kupující spotřebitel zjistí poškození zboží, je vhodné o tom bezodkladně informovat prodávajícího nebo přepravce. Za bezodkladné se považuje informování prodávajícího do 1 pracovního dne u zjevných vad a do 2 pracovních dnů u skrytých vad způsobených přepravou nebo informování přepravce do 2 pracovních dnů jak v případě zjevných tak skrytých vad způsobených přepravou. Nedodržení tohoto postupu se nijak nedotýká práva kupujícího spotřebitele uplatnit u prodávajícího odpovědnost za vady, nicméně prodávající může následně vyžadovat po spotřebiteli náhradu škody způsobenou neoznámením vady včas a tím nemožnosti uplatnit reklamaci u přepravce.

5.8.       Jakmile se poškození jeví způsobené dopravou a zjistíte ho až při rozbalení kartonu, v kterém je zboží baleno, je třeba zhotovit fotodokumentaci poškození tak, jak je v obalu. Je vhodné zaslat také fotografie obalu, vystýlky a rozložení nábytku. Pokud zboží vyndáte z kartonu a je poškozeno a předložíte fotodokumentaci pouze poškozeného zboží, reklamace nemusí být uznána z důvodu neprůkaznosti poškození, např. dopravcem.

5.9.      Pro případnou reklamaci nevyhazujte obal a zboží nekompletujte, dokud zásilku doma v klidu nezkontrolujete. Neporušený obal může sloužit jako důkaz pro reklamaci výrobní vady.

5.10.     Skladné za nevyzvednuté zboží:

5.10.1.  Při nevyzvednutí reklamace do 14 dnů po termínu ukončení reklamace, může být kupujícímu účtováno skladné ve výši 50,- Kč za každý započatý kalendářní den. Prodejce je oprávněn produkt nevydat, dokud nebude uhrazena celá částka za skladné. V případě, že tato částka převýší aktuální cenu produktu je prodejce oprávněn produkt prodat a vzniklé náklady takto pokrýt.

5.10.2.  Při nepřevzetí, nebo nevyzvednutí objednaného a již uhrazeného zboží, může být kupujícímu účtováno skladné ve výši 50,- Kč za každý započatý kalendářní den. Prodejce je oprávněn zboží nevydat, dokud nebude uhrazena celá částka za skladné. V případě, že tato částka převýší aktuální cenu produktu je prodejce oprávněn produkt prodat a vzniklé náklady takto pokrýt.

 

6.       Práva z Vadného plnění

6.1.       Pokud má převzaté zboží v době, kdy kupující věc převzal, nedostatky (např. nemá sjednané nebo oprávněně očekávané vlastnosti, nehodí se k obvyklému nebo sjednanému účelu, není kompletní, neodpovídá jeho množství, míra, hmotnost, nebo jakost neodpovídá jiným zákonným, smluvním nebo i předsmluvním parametrům), jedná se o vady zboží, za které prodávající odpovídá.

6.2.       Kupující spotřebitel může u prodávajícího uplatnit nejpozději do dvou let od převzetí zboží podle svého požadavku nárok na bezplatné odstranění vady nebo na přiměřenou slevu z ceny; není-li to povaze vady neúměrné (zejména nelze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu), lze uplatnit požadavek na dodání nové věci bez vad nebo nové součásti bez vad, týká-li se vada pouze této součásti. 

6.3.       Není-li oprava nebo výměna zboží možná, na základě odstoupení od smlouvy může kupující spotřebitel požadovat vrácení kupní ceny v plné výši. 

6.4.       Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí zboží kupujícím spotřebitelem, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí. 

6.5.       Prodávající není povinen nároku kupujícího spotřebitele vyhovět, pokud prokáže, že kupující spotřebitel před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil. 

6.6.       U použitého zboží prodávající neodpovídá za vady odpovídající míře dosavadního používání nebo opotřebení. U věcí prodávaných za nižší cenu prodávající neodpovídá za vadu, pro kterou byla nižší cena sjednána. Místo práva na výměnu má kupující spotřebitel v těchto případech právo na přiměřenou slevu.

6.7.       Kupující podnikatel je oprávněn uplatnit právo z vady, kterou měla věc při přechodu nebezpečí škody na kupujícího, byť se projeví až později. Právo kupujícího podnikatele založí i vada později vzniklá, kterou prodávající způsobil porušením své povinnosti. 

6.8.       Kupující oznamuje vadu prodávajícímu bez zbytečného odkladu poté, co jí mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit.   

6.9.       V lhůtě dle bodu 6.8. je kupující spotřebitel oprávněn uplatnit reklamaci a podle své volby požadovat u vady, která znamená podstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou):

-                      odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci

-                      bezplatné odstranění vady opravou

-                      přiměřenou slevu z kupní ceny

-                      pokud nedojde k naplnění výše uvedených bodů, tak vrácení kupní ceny na základě odstoupení od smlouvy

6.10.   Podstatné je takové porušení smlouvy, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala. 

6.11.   U vady, která znamená nepodstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou), má kupující spotřebitel nárok na odstranění vady anebo přiměřenou slevu z kupní ceny. 

6.12.   Vyskytla-li se odstranitelná vada po opravě opakovaně (třetí reklamace pro stejnou závadu nebo čtvrtá pro odlišné závady) nebo má zboží větší počet vad (nejméně tři vady současně), může kupující spotřebitel uplatnit právo na slevu z kupní ceny, výměnu zboží nebo odstoupit od smlouvy. 

6.13.   Prodávající neodpovídá za vady, které vznikly v důsledku běžného opotřebení nebo v důsledku užívání zboží v rozporu s pokyny pro jeho užívání či v rozporu s jeho účelem nebo obvyklým a předpokládaným způsobem užití či z důvodů kdy byly na zboží kladeny neúměrné požadavky.

6.13.1. Pokyny pro užívání a pečování sedací soupravy, pohovky, křesla, postele a veškerého čalouněné nábytku potažené kůži a ekokůži (koženky) je k přečtení na stránce "slovník pojmů" v oddělení "Jak pečovat o čalouněný nábytek".

6.14.    Prodávající rovněž neodpovídá za vady způsobené nedovolenými nebo neodbornými zásahy do zboží, nebo které byly způsobenou vyšší mocí či jinou vnější okolností nemající původ v povaze zboží.

 

 

6.15.    Poskytnutá záruka za jakost (práva z vad) kupujícímu podnikateli je 6 měsíců, pokud se strany nedohodly jinak.

6.16.    Fotografie na stránkách jsou pouze ilustrativní a mají pouze informativní charakter. Odstín nemusí vždy 100% souhlasit s fotografiemi na stránkách, také i záleží na barevném nastavení monitoru každého zákazníka. Na většinu sortimentu je možné si vyžádat vzorník látek, případně odstín dřeva. Ohledně vzorníků se můžete dotazovat na naší infolince.

 

7.       Vyřízení reklamace

7.1.       Kupující uplatňuje reklamaci u prodávajícího bez zbytečného odkladu od zjištění nedostatku a podrobně popsat reklamované vady zboží.Reklamované zboží, pokud je třeba, zašle kupující prodávajícímu na kontaktní adresu určenou pro reklamace, dle kontaktních informací na webovém rozhraní obchodu. Reklamované zboží nelze prodávajícímu zaslat na dobírku, k takové reklamaci nebude přihlíženo.

7.2.       Pro uplatnění záruky je zapotřebí předložit reklamované zboží a potvrzený doklad (fakturu) o koupi, nebo objednávku pro snazší identifikaci. Tento doklad slouží i jako záruční list. V případě koupě zboží osobním odběrem u prodávajícího obdrží kupující doklad (fakturu) se zakoupeným zbožím. V případě doručení zboží přepravní službou, je doklad (faktura) zaslán v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

7.3.       Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho sídla. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.

7.4.       Prodávající je povinen vyřídit reklamaci do 30 dnů od jejího přijetí. Po marném uplynutí této lhůty má kupující spotřebitel stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit.

7.5.      O závěru prodávajícího o posouzení reklamace vyrozumí prodávající kupujícího spotřebitele ve lhůtě dle bodu 7.4, přičemž v téže lhůtě vyrozumí prodávající kupujícího spotřebitele o tom, kdy bude doručeno opravené (vyměněné) zboží nebo zboží v původním stavu, jestli reklamace nebude prodávajícím uznána. 

7.6.      Pokud si kupující a kupující spotřebitel vybere doručení Českou poštou a po převzetí zásilky zjistí poškození, je nutné podat reklamaci do 2 pracovních dnů od doručení u České pošty. Pokud tak zákazník neučiní, nemusí být reklamace vyřešena vzhledem k tomu, že nemáme jako odesílatel možnost zásilku reklamovat přímo u České pošty (podmínky přepravy České pošty).

7.7.      Kupující spotřebitel a kupující by měl reklamovat zboží v nesmontovaném stavu. Pokud bude již provedena montáž, má se za to, že k poškození došlo během neodborné manipulace při montáži. Pokud bude zboží reklamováno ve smontovaném stavu, reklamace nemusí být uznána z výše uvedeného důvodu.

7.8.      Zboží zakoupené kupujícím podnikatelem (firma - uvedené IČ v objednávce) nepodléhá zákonné lhůtě 30 dní na vyřízení reklamace.

7.9.     Reklamační lhůta začíná běžet následující kalendářní den od přijetí veškerých podkladů od zákazníka pro reklamaci (fotografie poškození z které je patrné, že zákazník reklamuje zakoupené zboží, nebo přijetí zboží fyzicky na náš sklad). Pokud tyto podklady nebudou doloženy, může se prodloužit doba na vyřízení reklamace do doby, než zákazník požadované podklady dodá. Po dodání podkladů bude zákazník informován o zahájení reklamace. 

7.10.    V případě, kdy bude nutné k zákazníkovi poslat reklamačního technika na fyzické posouzení zboží pro případ reklamace a bude prokázáno, že reklamace není oprávněná, může obchod účtovat zákazníkovi náklady za marný výjezd reklamačního technika. Hodinová sazba reklamačního technika je 1000,- Kč s DPH.

7.11.    Nábytek nabízený na e-shopu www.vikio.cz je určen pouze pro domácí využití. Zboží lze využít do komerčních prostor, popřípadě zátěžových prostor, ale zákazník toto zboží zakupuje s vědomím, že reklamace nemusí být uznána z důvodu, že bylo zboží využíváno v komerčních nebo zátěžových prostorách.

 

8.       Další práva a povinnosti smluvních stran

8.1.       Kupující nabývá vlastnictví ke zboží až okamžikem zaplacení celé kupní ceny zboží.

8.2.       Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

8.3.       Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě zapsání v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 163938 pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese https://www.vikio.cz. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

8.4.       Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

8.5.      Kupující souhlasí s tím, že mu faktura bude zaslána v elektronické podobě (e-mailem) v souladu s § 26 odst. 3 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

8.6       Pokud kupující neuvede v objednávce údaje pro koupi na firmu (např. IČ atd.), může požadovat opravu těchto údajů a to maximálně do patnáctého dne následujícího kalendářního měsíce. Stejně tak jakékoli úpravy týkající se hlavičky v dokladu/objednávce kupujícího.

 

9.       Ochrana osobních údajů

9.1.      Ochrana osobních údajů se řídí přílohou k této smlouvě, která je nedílnou součástí této smlouvy, viz odkaz: Zásady ochrany osobních údajů.

9.2.      Vaši spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je náš e-shop zapojen. Ty vám zasíláme pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti neodmítnete zasílání našich obchodních sdělení nebo neodvoláte svůj dříve udělený souhlas. Pro zasílání

 

10.  Zasílání obchodních sdělení a ukládání cookies

10.1.   Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

10.2.   Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

 

11.  Doručování

11.1.   Oznámení týkající se vztahů prodávajícího a kupujícího, zejména týkající se odstoupení od kupní smlouvy, musí být doručena poštou formou doporučeného dopisu, není-li v kupní smlouvě nebo vzájemnou dohodou stran stanoveno jinak. Oznámení se doručují na příslušnou kontaktní adresu druhé strany a považují se za doručené a účinné okamžikem jejich dodání prostřednictvím pošty, s výjimkou oznámení o odstoupení od smlouvy učiněného kupujícím, kdy je odstoupení účinné, pokud je oznámení kupujícím ve lhůtě pro odstoupení odesláno.

11.2.   Za doručené se považuje i oznámení, jehož převzetí bylo adresátem odmítnuto, které nebylo vyzvednuto v úložní době, nebo které se vrátilo jako nedoručitelné.

11.3.   Smluvní strany můžou běžnou korespondenci vzájemně doručovat prostřednictvím elektronické pošty, a to na adresu elektronické pošty uvedenou v uživatelském účtu kupujícího či uvedenou kupujícím v objednávce, resp. na adresu uvedenou na webové stránce prodávajícího.

 

12.  Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu

12.1.   Vážený spotřebiteli, jestli se domníváte, že jsme Vás poškodili, nebo nedostáli svým závazkům, pište na naši emailovou adresu info@vikio.cz

12.2.   Jestli se nám nepodaří spor vyřešit přímo, na základě Zákona č. 378/2015, kterým se mění Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, máte také právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu.

12.3.   Subjektem (ADR) mimosoudního řešení spotřebitelských sporů mezi obchodníkem a spotřebitelem, je Česká obchodní inspekce, nebo jiný subjekt pověřený Ministerstvem průmyslu a obchodu, viz http://www.mpo.cz/dokument169867.html.

12.4.   U České obchodní inspekce, má spotřebitel možnost podat návrh prostřednictvím on-line formuláře, dostupného na internetových stránkách České obchodní inspekce.

12.5.   Spotřebitel může podat návrh u České obchodní inspekce nebo pověřeného subjektu nejpozději do 1 roku ode dne, kdy uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u prodávajícího poprvé.

12.6.   Spotřebitel může podat návrh také prostřednictvím platformy mimosoudního řešení spotřebitelských sporů EU. Návrh zde může podat jenom spotřebitel žijící v EU na obchodníka se sídlem v EU.

12.7.   Jestliže sporné strany nejsou spokojené s kvalitou mimosoudního řešení spotřebitelského sporu a domnívají se, že v průběhu řízení došlo k porušení Pravidel pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů, mohou podat stížnost na adresu Ministerstva průmyslu a obchodu.

12.8.   V případě přeshraničních sporů pomáhá spotřebitelům v přístupu k příslušnému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů Evropské spotřebitelské centrum Česká republika.

12.9.   Náklady spojené s mimosoudním řešením spotřebitelských sporů si strany nesou samy.

 

 

13.  Závěrečná ustanovení

13.1.   Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

13.2.   Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

13.3.   Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

13.4.   Přílohu obchodních podmínek tvoří Formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.

13.5.   Kontaktní údaje prodávajícího:

-      sídlo společnosti (tato adresa není určena pro zasílání zásilek a jakékoli korespondence) – Pelyňková 1216/3, 100 00 Praha 10 Strašnice,

-      doručovací adresa (adresa určena pro zasílání zásilek a korespondence) – Za Zastávkou 373, Areál PM a.s., hala A19, 111 01 
Praha 15 Dolní Měcholupy

-      adresa elektronické pošty - info@vikio.cz,

-      infolinka: +420 725 320 508

 

V Praze dne 17.08.2023                                                                               

 

                N-N.CZ, s.r.o.